Vikten av en hållbar och träffsäker rekrytering blir allt mer uppmärksammat. Trots det existerar fortfarande ingen gemensam standard inom rekryteringsbranschen, utan olika aktörer använder vitt spridda metoder och en kvalitetssäkring går därmed inte att garantera. Bra rekryteringsprocesser kräver kompetens. Norge har, via DNV GL som föregångare, infört personcertifieringen certifierad rekryterare där förhoppningen av certifieringen innefattat bland annat en ökad kvalitet hos rekryteringspersonal och däri också flera viktiga aspekter så som en lägre diskrimineringsgrad och högre kompetensnivå hos anställda. WeCompose delar DNV GL:s uppfattning om behovet av en förändring gällande kvalitetsförsäkran för minimikompetensen hos rekryterare i syfte att främja etiskt korrekta och professionella rekryteringsprocesser. Tillförlitligheten till rekryterare hos allmänheten i Sverige idag bedöms vara förhållandevis låg och urvattnad, det finns inga begränsningar för vem som har möjlighet att kalla sig rekryterare och i och med det försvåras också granskning och säkerställning av evidensbaserade metoder i arbetet.

I oktober i år arrangerade WeCompose tillsammans med DNV GL en workshop där ett 20-tal organisationer var inbjudna för att diskutera ämnet, där både nyttan av en certifiering bekräftades men där också utmaningar kom fram i form av vem som ska driva frågan, hur kvalitetssäkring ska gå till och på vilket sätt certifieringen kommer att tas emot av marknaden m.m. Den 29 november kommer ämnet fortsätta att behandlas, den här gången hos DNV GL i Oslo, där vi från WeCompose kommer att presentera de tankar som framkommit så långt i de svenska diskussionerna.

Besök oss på:
Facebook
Instagram
LinkedIn