Assessment, second opinion, personbedömning

Stöd i urval  bättre beslutsunderlag:
– chefer som kan leda
– ekonomer som kan räkna
– potential för utveckling
– riskbedömning

Vi kan stötta i olika typer av personbedömningar. Där vi erbjuder en grundläggande process för att det tydligt ska framgå vad som beställs och hur det går till:

 

1. Kravställning bedömning: Definitioner av framgångsfaktorer och krav på vad som ska bedömas, hos vem och hur. Val av urvalsmetoder och tester, bedömningsgrund i hur resultat ska hanteras, bedömas och redovisas. Vem som leder och genomför bedömningen och kompetens hos denne. Valet av bedömningsmetoder ska alltid kunna styrkas och motiveras med evidens om metodens tillförlitlighet för bedömningen.
2. Inbjudan till testning: Förberedelser inför bedömning av kandidater för att skapa rätt förutsättningar.
3. Genomförande bedömning: Kandidater genomför tester online oövervakat och övervakat i kontrollerad miljö.
4. Avrapportering: resultat återkopplas alltid både till kandidat som bedömts och till beställare. I alla typer av bedömningar som WeCompose genomför ska beställare kunna ta del av hur resultatet bedömts och hur man dragit slutsatser.

_____________________

Vi har sedan delat in våra bedömningstjänster i olika nivåer utifrån hur omfattande bedömningen är.

Onlinebedömning: Kandidaten genomför testningen av personlighet/färdighet oövervakat online. Resultatet återkopplas till kandidaten per telefon eller mail. Bedömningen baseras 100% på testresultat. Kunden återkopplas sedan resultatet per mail och telefon.

Second opinion – onlinebedömning + Intervju: Kandidaten genomför testningen av personlighet/färdigheter oövervakat online. Kandidaten återkopplas resultat i samband med kompetensbaserad intervju. Bedömningen baseras på en kombination av test och intervju. Kunden återkopplas resultatet skriftligt och muntligt. I bedömningen tydliggörs situationer i arbetet där testresultatet bekräftas eller visar på annat.

Assessment – ledare/chef: Kandidater genomför testning övervakat i kontrollerad miljö under en 1/2 dag assessment. Flera olika urvalsmetoder används för att kartlägga personlighet/färdigheter, potential och risker via t ex tester, kompetensbaserade intervjuer, inkorgsövningar och arbetsprover. Bedömningen baseras på resultatet i använda urvalsmetoder, viktat utifrån en tydlig och transparent modell. I avrapporteringen framgår tydligt vad de olika bedömningsmomenten visar och total bedömning.
Vår assessmenttjänst används ofta vid chefstillsättningar.

Vi arrangerar även assessmentcenter vid större urval t ex antagningar till traineeprogram.

WeCompose kan leverera bedömningar med tester från marknadens främsta testleverantörer. Vi har tester som certifierats enligt EFPA:s krav på arbetspsykologiska instrument av DNV-GL. Vi har konsulter och testledare som har stor vana av att arbeta med tester från bl.a. Psykologisk metod, Assessio, AON Cut-e, SHL, CEB, SLG, TalentQ, Cubiks m.fl.

Vid val av tester i bedömningar utgår WeCompose alltid från vad som ska bedömas och hur, för att det mest effektiva verktyget ska användas. Vi arbetar bara med tester som är utvecklade för rekrytering och urval. Vi har instrument för att mäta:

Personlighet – beteenden, motivation och drivkrafter. Potential för utveckling.
Kognitiva tester – Generell begåvning, specifika färdigheter, beslutsförmåga.
Riskbeteenden.

WeCompose har under 2018 och 2019 drivit ett innovationsprojekt som en av vinnarna av PTS innovationstävling 2017; projektet ”ett personlighetstest med design för alla”, med målsättningen att minska trösklarna för funktionsnedsatta in på arbetsmarknaden.

Våra konsulter som genomför bedömningar är certifierade testanvändare på de instrument som används i bedömningarna.
DNV-GL Certifierad rekryterare garanterar kunskaper i rekrytering och urval och ställer krav på kunskaper i ISO10667, ISO30405 och gällande svensk lagstiftning som påverkar rekryteringstjänster. Certifikatet upprätthålls genom prov för omcertifiering vart 5:e år.

 

Våra konsulter har många års erfarenhet av att planera och genomföra urval och bedömningar:
Individbedömningar
Personlighetsbedömningar
Analys av färdigheter
Stora urval, t ex traineeurval, assessment center.

Vi hjälper dig i urvalsbedömning. Vi definierar vilken kompetens som behövs, testar och bedömer kompetens hos kandidater, analyserar och avrapporterar bedömningen till dig.

Tips till dig som köper tjänster inom assessment, testning, second opinion