Varumärke Second Opinion

Second Opinion är ett registrerat varumärke som ägs av WeCompose AB fn. gilltigt t.o.m 2027-11-27. Varumärkesregistrering PRV nr 542642.

Second Opinion avser en bedömningstjänst för att utvärdera individer vid anställningsbeslut vid urval, nyanställning, befordran, uttagning till utbildning mm. Rätten att använda varumärket ägs av WeCompose AB. Varumärket står för kvalitet då bedömningstjänsten har granskats och godkänts.

 

Licens för att använda varumärket Second Opinion.

Rekryteringsföretag kan ansöka om icke-exklusiv licens för användning av varumärket i marknadsföring och försäljning av sina tjänster. För att erhålla licens ska WeCompose godkänna ansökan. Företag som inte har licens för användning av varumärket  gör sig skyldig till varumärkesintrång  om företaget använder begreppet Second Opinion i marknadsföring, PR eller försäljning av rekryteringstjänster eller bedömningstjänster, eller inom något av de områden som varumärket omfattar. WeCompose förbehåller rätten att ta ut straffavgifter för varumärkesintrång.

Ansökan om licens ska innehålla beskrivning för den tjänst som företaget önskar använda varumärket för och beskrivning om hur varumärket kommer att användas i PR, försäljning, marknadsföring och leverans av tjänsten.

Varumärkes omfattning
Arbetsanalyser för avgörande om arbetares skickligheter och andra arbetarkrav; intervjutjänster för personalrekrytering; jobbmatchningstjänster; konsult- och rådgivningstjänster avseende placering av personal; konsult- och rådgivningstjänster avseende personalrekrytering; konsultation avseende personalrekrytering; konsultation rörande personalrekrytering; konsultation rörande rekrytering; konsultationer avseende placering av personal; konsultationstjänster avseende anställning; personalrekrytering; professionella rekryteringstjänster; psykologisk testning vid rekrytering; psykometrisk testning vid urval av personal.

WeCompose krav på innehåll i Second Opinion
1. Kravställning bedömning: Definitioner av framgångsfaktorer och krav på vad som ska bedömas, hos vem och hur. Val av urvalsmetoder och tester, bedömningsgrund i hur resultat ska hanteras, bedömas och redovisas. Vem som leder och genomför bedömningen och kompetens hos denne. Valda bedömningsmetoder ska kunna motiveras med evidens på bedömningsmetodens effektivitet.
2. Inbjudan till testning: Förberedelser inför bedömning av kandidater för att skapa rätt förutsättningar.
3. Genomförande bedömning: Kandidater genomför tester online oövervakat eller övervakat i kontrollerad miljö.
4. Avrapportering: resultat återkopplas alltid både till person som bedömts och till beställare. I genomförda Second Opinion ska beställare kunna ta del av hur resultatet bedömts och hur man dragit slutsatser.

Företag som är certifierade enligt ISO10667 för bedömningstjänster har genom uppvisande av giltig certifiering godkännande och behöver endast teckna licensavtal för de tjänster som önskas benämnas Second Opinion.

Överklagande om rätten till varumärket ställs till Patent- och marknadsdomstolen.